UY TÍN KHẲNG ĐỊNH VẠN NIỀM TIN

Tin tức

Luật Đất đai 2024 có thể có hiệu lực từ ngày 01/7/2024

31

Công văn số 202/TTg-NN 2024 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 26/3/2024, về việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2024. Yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, trình Chính phủ dự thảo Tờ trình đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, trước ngày 31/3/2024.

Hãy cùng Ngô Gia Group tìm hiểu chi tiết trong bài viết này!

Luật Đất đai 2024 có thể có hiệu lực từ ngày 01/7/2024
Luật Đất đai 2024 có thể có hiệu lực từ ngày 01/7/2024

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 đúng không?

Ngày 26/3/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 202/TTg-NN 2024 chỉ đạo về việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2024. Nội dung cụ thể của Công văn như sau:

Để có cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, sớm đưa Luật Đất đai số 31/2024/QH15 vào cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

 1. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
 2. a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định quy định về giá đất; Nghị định quy định về lấn biển; Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Hiện nay, nội dung hiệu lực thi hành của Luật Đất đai 2024 quy định tại khoản 1 Điều 252 như sau:

Hiệu lực thi hành

 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
 2. Điều 190 và Điều 248 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2024.
 3. Việc lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng, cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030. Khoản 9 Điều 60 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày Nghị quyết số 61/2022/QH15 hết hiệu lực.
 4. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 (sau đây gọi là Luật Đất đai số 45/2013/QH13) hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Theo Chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ, Luật Đất đai 2024 có thể sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, thay vì dự kiến ban đầu là từ ngày 1/1/2025. Điều này áp dụng cho toàn bộ Luật, ngoại trừ Điều 190 và Điều 248, mà theo đó sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2024.

Luật Đất đai 2024
Công văn 202/TTg-NN 2024, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành thực hiện những nhiệm vụ gì?

Theo Công văn 202/TTg-NN 2024, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ sau:

(1)Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì và phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan để đưa ra Chính phủ các đề xuất về:

 • Nghị định chi tiết hóa một số điều của Luật Đất đai 2024;
 • Nghị định quy định về quy trình điều tra cơ bản về đất đai; đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, cũng như hệ thống thông tin về đất đai;
 • Nghị định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
 • Nghị định về giá đất;
 • Nghị định về việc lấn biển;
 • Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các văn bản sau:

 • Thông tư quy định về kỹ thuật điều tra và đánh giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo và phục hồi đất;
 • Thông tư quy định về thống kê và kiểm kê đất đai, cũng như việc lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
 • Thông tư quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
 • Thông tư quy định về nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

(2) Bộ trưởng Bộ Tài chính

 • Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ: Nghị định quy định về quỹ phát triển đất; Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
 • Điều hành, hợp tác với Bộ, ngành tương ứng để ban hành theo thẩm quyền: Thông tư về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

(3) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đề xuất Nghị định cụ thể về đất trồng lúa tới Chính phủ.

(4) Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đề xuất cho Thủ tướng Chính phủ Quyết định về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi.

(5) Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành theo thẩm quyền Thông tư quy định về việc lập, quản lý hồ sơ địa giới đơn vị hành chính và hướng dẫn giải quyết trường hợp chưa thống nhất về địa giới đơn vị hành chính.

(6) Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành văn bản quy phạm pháp luật để chỉ rõ các nội dung được giao trong Luật Đất đai 2024.

(7) Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ cùng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tập trung và khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo đúng thời gian trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 222/QĐ-TTg 2024.

(8) Trước ngày 31/3/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, trình Chính phủ về dự thảo tờ trình (kèm theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội) để Quốc hội thông qua việc Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Dựa trên những điều đã nêu, nếu đề xuất của Chính phủ được Quốc hội chấp thuận, Luật Đất đai 2024 sẽ có thể được thi hành từ ngày 01/7/2024, thay vì phải chờ đến đầu năm 2025 để chính thức áp dụng. Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc quản lý và sử dụng đất đai tại Việt Nam. Luật mang đến nhiều điểm mới nổi bật so với Luật Đất đai 2013, hứa hẹn sẽ tạo dựng một thị trường bất động sản minh bạch, hiệu quả và bền vững, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường.

admin

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔ GIA GROUP
Trụ sở chính: Số 28, đường 35, ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Chi nhánh 2: 178, đường 111, khu dân cư Khang Điền, phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Chi nhánh 3: 457 đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP. HCM

Website: https://ngogiagroup.com.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/tapdoanngogiagroup
Hotline: 19003482

Tin Liên Quan